• Wzór Deklaracji Wyboru Lekarza POZ,
  • Pielęgniarki POZ I Położnej POZ 
  • Upoważnienie Do Dokumentacji Medycznej Dziecka                         
  • Zgłoszenie Dziecka Do POZ (Rodzice, Prawni Opiekunowie)
  • Wzór Upoważnienia
  • Prawa Pacjenta
  • Obowiązki Pacjenta
  • Klauzula Informacyjna O Ochronie Danych Osobowych 
  • Wniosek O Udostępnienie Dokumentacji